Zvýhodněné úvěry programu Úspory energie napomáhají firmám bez rozdílu velikosti financovat projekty, jejichž cílem je právě úspora energie. Projekt může být realizován kdekoliv na území ČR vyjma Prahy a alespoň z části musí být spolufinancován komerčním úvěrem.

ikona-pen-ze.png

Jaký úvěr nabízíme?

 • bez úroku a bez poplatků
 • až do výše 70 % způsobilých výdajů projektu (1-75 mil. Kč)
 • s dobou splatnosti až 10 let a s dobou odkladu splátek jistiny až na 4 roky
 • s finančním příspěvkem na pořízení energetického posudku až do výše 250 tis. Kč
 • s finančním příspěvkem na úhradu úroků u komerčního úvěru až do výše 1,5 mil. Kč
ikona-stroj.png

Na co ho můžete využít?

 • zateplení budov určených k podnikání
 • nové rozvody elektřiny a plynu
 • výměnu kotlů
 • osvětlení budov a průmyslových areálů
 • zavedení systémů měření a regulace energie
 • využití odpadního tepla
 • nákup nových strojí a zařízení, které jsou energeticky efektivnější a nahrazují staré
ikona-podnikatel2.jpg

Pro koho je určen?

 • úvěr je určen pro podnikatele, kteří působí v oblastech, jako je například cestovní ruch, zpracovatelský průmysl, zemědělství, energetika, stavebnictví a služby

Podrobná charakteristika produktu

Zvýhodněný úvěr

 • výše úvěru: 1 – 75 mil. Kč, do 70 % způsobilých výdajů projektu,
 • úroková sazba: úvěr je bezúročný,
 • doba splatnosti: až 10 let,
 • čerpání úvěru: až 2 roky,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 4 roky,
 • zajištění: bude stanoveno individuálně.

Alespoň 20 % způsobilých výdajů projektu musí být financováno úvěrem banky či leasingové společnosti, která je smluvním partnerem ČMZRB v programu OP PIK (dále jen „úvěr spolupracujícího partnera“), viz seznam spolupracujících partnerů.

Finanční příspěvek na pořízení energetického posudku

Společně se zvýhodněným úvěrem se příjemci podpory poskytuje finanční příspěvek na úhradu výdajů vynaložených na pořízení vstupního energetického posudku, který je přílohou žádosti o podporu. Finanční příspěvek se poskytuje ve výši 80 % způsobilých výdajů na pořízení energetického posudku, maximálně však do 250 tis. Kč (včetně).

Subvence úrokové sazby

Se zvýhodněným úvěrem a finančním příspěvkem se příjemci podpory dále poskytuje subvence úrokové sazby na úhradu úroků (resp. jejich části) z úvěru spolupracujícího partnera použitého ke spolufinancování projektu a vyčerpaného na úhradu způsobilých výdajů subvence.

Parametry subvence:

 • poskytuje se k úrokům, které příjemce zaplatí od uzavření smlouvy o úvěru na spolufinancování projektu do uplynutí 5 let od uzavření smlouvy o podpoře,
 • činí až 10 % z výše úvěru na spolufinancování projektu, maximálně však 1,5 mil. Kč,
 • lze ji vyplatit za celé období najednou nebo v ročních splátkách.

Podmínky přiznání a výplaty subvence jsou uvedeny ve Výzvě.

Příjemci podpory

Malí, střední i velcí podnikatelé (včetně zemědělských podnikatelů), kteří plánují realizovat opatření vedoucí ke snížení konečné spotřeby energie. Podmínky stanoví Program Úspory energie ve znění Výzvy I (dále jen „Výzva“).

Režim podpory

Zvýhodněný úvěr a subvenci úrokové sazby lze poskytnout jako podporu de minimis nebo jako veřejnou podporu podle čl. 38 Nařízení Evropské komise č. 651/2014. Finanční příspěvek na pořízení energetického posudku se poskytuje výhradně jako podpora de minimis.

Způsobilé výdaje 

Způsobilými jsou výdaje, které:

 • bezprostředně souvisejí s realizací projektu,
 • jsou určeny k realizaci opatření na úsporu konečné spotřeby energie příjemce podpory,
 • byly uhrazeny nejdříve v den podání žádosti o podporu (kromě výdajů na pořízení energetického posudku, který je přílohou žádosti),
 • jsou doloženy příslušnými účetními či daňovými doklady.

Způsobilými výdajem projektu zejména není:

 • splacení dříve poskytnutého úvěru,
 • refinancování výdajů uhrazených z vlastních zdrojů žadatele (či z jiných zdrojů),
 • náklady, které nejsou přímo spojeny s dosažením vyšší úrovně energetické účinnosti.

Zvýhodněný úvěr

Zvýhodněným úvěrem lze financovat:

 • pořízení, rekonstrukci a modernizaci dlouhodobého hmotného majetku (kromě pořízení pozemků, staveb, použitých strojů a zařízení, dopravních prostředků a termoregulačních ventilů), včetně stavebních prací,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

Výdaje na pořízení střechy a střešních krytin jsou způsobilé pouze tehdy, je-li izolace neoddělitelnou součástí střechy (či střešní konstrukce) a tím je zřejmý význam těchto výdajů pro úsporu energie.

DPH je součástí způsobilého výdaje zvýhodněného úvěru. Podrobnosti ke způsobilosti DPH stanoví smlouva o zvýhodněném úvěru.

Finanční příspěvek na pořízení energetického posudku

Způsobilými jsou výdaje vynaložené příjemcem podpory na pořízení energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, platném znění, zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb.

Finanční příspěvek se poskytuje pouze ke vstupnímu energetickému posudku, který tvoří přílohu žádosti o podporu.

Subvence úrokové sazby

Způsobilými výdaji jsou úroky z úvěru spolupracujícího partnera vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu. DPH ke způsobilému výdaji je způsobilým výdajem subvence jen v případě, že příjemce podpory není plátcem DPH, ani si nemůže vrácení DPH nárokovat.

Výhody produktu

 • posouzení žádosti bez poplatku,
 • bezúročný zvýhodněný úvěr,
 • finanční příspěvek na pořízení energetického posudku,
 • subvence úrokové sazby k úvěru spolupracujícího partnera,
 • odklad splátek jistiny úvěru,
 • možnost předčasného splacení úvěru či jeho části bez sankce.

Podmínky poskytnutí produktu

 • Projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti.
 • Projekt musí být realizován v České republice, mimo území hl. města Prahy.
 • Výdaje projektu na zvýšení energetické účinnosti musí být identifikovatelné v celkových investičních výdajích jako samostatná investice, tzn. pokud by nebyly provedeny investiční výdaje vedoucí k úspoře energie, projekt příjemce podpory by nebyl (ani částečně) realizován.
 • Vstupní energetický posudek musí potvrdit soulad navrhovaného projektu se specifickými podmínkami přijatelnosti projektu uvedenými ve Výzvě.
 • Poskytnutá podpora nesmí přesáhnout omezení dle pravidla de minimis  a/nebo maximální intenzitu podpory uvedenou ve Výzvě (podle typu podpory, se kterou se produkt poskytuje).

Další informace 

Program je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Konzultace poskytují pobočky ČMZRB, případně lze využít e-mailovou schránku info@cmzrb_cz.

Leták se základními informacemi k úvěrům v programu Úspory energie naleznete zde.


b.png
mpo.jpg
eupopis.jpg