Program Expanze přináší malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry k financování podnikatelských projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikání. Projekt lze realizovat kdekoliv na území ČR vyjma Prahy, musí být spolufinancován komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů ČMZRB.

ikona-pen-ze.png

Jaký úvěr nabízíme?

 • bez úroku a bez poplatků
 • výše úvěru 1 - 45 mil. Kč
 • až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu
 • s dobou splatnosti až 7 let a s dobou odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku
 • s finančním příspěvkem na úhradu úroků komerčního úvěru do výše 1 mil. Kč, pokud je projekt realizován ve zvýhodněném regionu

ikona-stroj.png

Na co ho můžete využít?

 • k nákupu nových strojů a zařízení
 • k pořízení či rekonstrukci staveb určených k podnikatelské činnosti
 • k pořízení technologických postupů, programů a licencí a software

ikona-podnikatel2.jpg

Pro koho je určen?

 • pro malé a střední podnikatele, kteří podnikají v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a dalších

Podrobná charakteristika produktu

Zvýhodněný úvěr

 • výše úvěru: 1 – 45 mil. Kč, do 45 % způsobilých výdajů projektu
 • úroková sazba: úvěr je bezúročný
 • doba splatnosti: až 7 let
 • čerpání úvěru: až 2 roky
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 3,5 roku
 • zajištění: stanoveno individuálně

Alespoň 20 % způsobilých výdajů projektu musí být financováno úvěrem banky či leasingové společnosti, která je smluvním partnerem ČMZRB v programu Expanze (viz Seznam spolupracujících partnerů).

Finanční příspěvek

U projektů ve zvýhodněných regionech se příjemci podpory navíc poskytuje finanční příspěvek k úhradě úroků z úvěru smluvního partnera ČMZRB na spolufinancování projektu, a to v míře, v jaké byl použit k úhradě způsobilých výdajů.

Parametry příspěvku:

 • k úrokům zaplacených příjemce podpory od uzavření smlouvy o úvěru na spolufinancování projektu do uplynutí 4 let od uzavření smlouvy o podpoře
 • až 8 % z výše úvěru na spolufinancování projektu, maximálně 1 mil. Kč
 • výplata v ročních splátkách nebo jednorázově

Příjemci podpory

Malí a střední podnikatelé vyhovující  Definici MSP a podmínkám Výzvy.

Režim podpory 

Zvýhodněný úvěr lze poskytnout jako podporu de minimis nebo jako regionální podporu podle článku č. 14 Nařízení Evropské komise č. 651/2014.

Finanční příspěvek na úhradu úroků lze poskytnout jako podporu de minimis nebo jako podporu pro malé a střední podniky podle článku č. 17 Nařízení Evropské komise č. 651/2014.

Způsobilé výdaje

Způsobilými výdaji projektu jsou výdaje, které:

 • bezprostředně souvisí s realizací projektu
 • jsou uhrazeny nejdříve v den podání žádosti o podporu (zvýhodněný úvěr)
 • jsou doloženy účetními nebo daňovými doklady
 • jsou vynaloženy na pořízení majetku do vlastnictví příjemce podpory

Zvýhodněný úvěr

Ze zvýhodněného úvěru lze hradit:

 • pořízení nových strojů a zařízení
 • pořízení a rekonstrukci staveb
 • pořízení zastavěných stavebních pozemků se stavbami na nich umístěnými
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

DPH a daň z nabytí nemovitých věcí ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilý výdaj. Pro pořízení dlouhodobého nehmotného majetku i pořízení či rekonstrukci staveb a pozemků se stavbami Výzva stanoví další podmínky.

Finanční příspěvek

Způsobilými výdaji jsou úroky z úvěru na spolufinancování projektu vyčerpaného na:

 • pořízení nových strojů a zařízení
 • pořízení a rekonstrukci nemovitých věcí (včetně nezastavěných pozemků a daně z nabytí nemovitých věcí)

DPH ke způsobilému výdaji je způsobilým výdajem jen v případě, že příjemce podpory není plátcem DPH, ani si nemůže nárokovat vrácení DPH. Pro pořízení pozemku jsou Výzvou stanoveny další podmínky.

Výhody produktu 

 • posouzení žádosti o podporu bez poplatku
 • bezúročný zvýhodněný úvěr
 • finanční příspěvek projektům ve zvýhodněných regionech
 • odklad splátek jistiny úvěru
 • možnost předčasného splacení úvěru bez sankce

Podmínky poskytnutí produktu 

 1. Projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti.
 2. Realizace projektu v České republice, mimo území hl. města Prahy, projekt podpořený i finančním příspěvkem musí být realizován v některém ze zvýhodněných regionů.
 3. Poskytnutá podpora nesmí přesáhnout omezení dle pravidla de minimis (podpora de minimis), nebo maximální intenzitu veřejné podpory uvedenou ve Výzvě (podpora podle Nařízení Evropské komise č. 651/2014).

Další informace

Program je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Konzultace poskytují obchodní místa ČMZRB, případně lze využít e-mailovou schránku info@cmzrb_cz.


b.png
mpo.jpg
eupopis.jpg