Upozornění

Pečlivě se, prosím, seznamte s následujícími ustanoveními a podmínkami. Vstupem na adresu www.cmzrb.cz a na kteroukoliv stránku se zavazujete akceptovat níže uvedená ustanovení a podmínky. V případě Vašeho nesouhlasu s níže uvedenými podmínkami na server nebo kteroukoliv z jeho stránek nevstupujte.

Veškerá práva vyhrazena

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva ke stránkám a obrazovkám zobrazující tyto stránky, jakož i k informacím a materiálům v nich uvedeným a jejich uspořádání jsou majetkem Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. (dále jen ČMZRB, a. s.)

Použití informací a materiálů

Změna v informacích a materiálech obsažených na následujících stránkách, jakož i v ustanoveních, podmínkách a objevujících se popisech je vyhražena.

Bez záruky

Informace a materiály uvedené na tomto serveru /adrese/ včetně textu, grafiky, tabulek a dalších položek jsou poskytnuty na bázi "tak, jak jsou k dispozici". ČMZRB, a. s., neposkytuje záruku pokud jde o přesnost, přiměřenost nebo úplnost uvedených informací a materiálů a výslovně se zříká odpovědnosti za případné obsažené chyby nebo neúplnost těchto materiálů nebo informací.

Omezení odpovědnosti

ČMZRB, a. s., v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoliv škody přímé nebo nepřímé a to bez omezení, škody související nebo následné, ztráty nebo vydání vzniklé v souvislosti s tímto serverem nebo jeho použitím.

Podání

Veškeré informace dodané ČMZRB, a. s., přes tento server budou považovány a nadále zůstávají ve vlastnictví ČMZRB, a. s., a tato je oprávněna jich volně užívat pro jakýkoliv účel, stejně tak veškeré myšlenky, koncepty, know-how, a postupy obsažené v informacích, které uživatel ČMZRB, a. s., poskytl.

Ochrana vašeho soukromí

Při vstupu na tento server můžete nalézt informace o našich produktech a službách, číst naši výroční zprávu nebo obdržet nejnovější informace nebo jiné služby aniž byste nám o sobě poskytli jakékoliv osobní údaje nebo informace.

Jestliže poskytnete osobní údaje, jako např. Vaše jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození, rodné číslo nebo klientskou adresu, e-mail, číslo telefonu nebo faxu, umožňující Vaši osobní nebo klientskou identifikaci, tak tyto informace nebudou bez Vašeho výslovného a písemného souhlasu nebo bez souhlasu subjektu ze zákona oprávněného jakkoliv zveřejněny nebo sděleny žádné třetí straně. Tyto informace, podobně jako informace o Vašich obchodních aktivitách budou námi uchovány v souladu s našimi obvyklými standardy přísné bezpečnosti a principů uchování mlčenlivosti dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších novelizací.