Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

A. Správce

Správcem osobních údajů je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČO: 448 48 943, se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1329.

B. Účely a právní základy pro zpracování

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

a) oslovení uchazečů o zaměstnání a

b) hodnocení uchazečů o zaměstnání a náborový proces

a to na základě našeho oprávněného zájmu na rozšiřování zaměstnaneckých struktur.

C. Zpracovávané osobní údaje a doba uchování

Pro výše uvedené účely zpracováváme Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o Vaší kvalifikaci (vzdělání, schopnosti a dovednosti, pracovní zkušenosti) a další údaje obsažené ve Vašem životopise či požadované pro konkrétní pozici.

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání výběrového řízení.

D. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou dodavatelé IT řešení, v případě zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v rámci náborového procesu. Vaše osobní údaje však nepředáváme dalším správcům.

E. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

E.1 Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

E.2 Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

E.3 Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

a) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,

b) využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo

c) ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

a) splnění naší právní povinnosti,

b) účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo

c) určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

E.4 Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

a) popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,

b) Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl),

c) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

d) vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

E.5 Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vzhledem k tomu, že nejde o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

E.6 Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v následující kapitole. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

F. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových stránkách www.cmzrb.cz.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

a) E-mail: dpo@cmzrb_cz

b) Doručovací adresa: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kam mám poslat životopis?

Pokud Vás osloví některé z námi nabízených pracovních míst (jejich seznam je zde), pošlete nám svůj životopis s motivačním dopisem na e-mail kariera@cmzrb_cz a do předmětu zprávy uveďte název pozice, o kterou se ucházíte.

Co se stane s mým životopisem, jakmile vám jej odešlu?

Váš životopis se dostane do rukou našich personalistů. Ti si ho přečtou, a pokud je zaujme, pozvou vás na osobní pohovor. V každém případě ale od nich obdržíte odpověď, ať už jste uspěli, či nikoliv.

Podle jakých kritérií vybíráte kandidáty, které pozvete na pohovor?

V každém výběrovém řízení se snažíme najít nejvhodnějšího kandidáta na dané pracovní místo. Takže vždy pečlivě posuzujeme, zda celkový profil uchazeče odpovídá požadavkům dané pozice.

Podle jakých metod posuzujete vhodnost kandidáta?

Pro výběr kandidátů používáme nejčastěji tyto nástroje: telefonický a osobní pohovor, odborný test, případová studie a psychometrický test.

Jak probíhá výběrové řízení?

1) Zašlete nám svůj profesní životopis a pár slov o sobě

Všechny příchozí životopisy pečlivě pročítáme a na všechny reagujeme. Na pohovor ale pozveme jen toho kandidáta, který vyhovuje našim požadavkům a jehož profil odpovídá nabízené pozici.

2) 1.kolo výběrového řízení

V prvním kole se seznámíte s vedoucím týmu a naší personalistkou, kteří s vámi detailně projdou vaši profesní minulost, představí pozici a společnost ČMZRB. Do prvního kola si zpravidla vybíráme 5 uchazečů.

3) 2.kolo výběrového řízení

Úspěšní uchazeči z prvního kola jsou pozvaní na pohovor s manažerem nebo ředitelem týmu a vedoucí personalistkou. Zde uchazeči prokazují svůj zájem a motivaci stát se členem týmu ČMZRB. V tomto kole můžete dostat k vypracování úkol, odborný test, případovou studii nebo absolvovat psychometrické testování.

4) 3. kolo výběrového řízení
(u vybraných pozic)

Průběh třetího kola už je velmi závislý na konkrétní pozici. Máte již detailní informace o její náplni a poznali jste svého případného šéfa. Protože jsme společnost se silnou týmovou kulturou, stává se, že se před nástupem s budoucími členy týmu chce seznámit i náš generální ředitel.

5) Vítejte v ČMZRB

Uchazeči, který bude mít zájem u nás pracovat a uspěje ve všech kolech výběrového řízení, učiníme pracovní nabídku. Pokud ji přijme, domluvíme se s ním na detailech nástupu.

Kolik času si mám vyhradit na pohovor?

Pohovor většinou trvá 30 až 60 minut.

Mám za sebou výběrové řízení, jak a kdy se dozvím, co bude dál?

V průběhu celého výběrového řízení jsme s vámi neustále v kontaktu - osobně, telefonicky, e-mailem. Odpovídáme všem kandidátům, kteří na nabízenou pozici reagovali, ať už byli na výběrové řízení pozváni, či ne. Prodleva mezi zasláním životopisu a obdrženou odpovědí se liší v závislosti na délce výběrového řízení a počtu obdržených životopisů. Vždy se ale snažíme při obsazování pracovních míst vyvíjet aktivní přístup, protože i v našem zájmu je, aby výběrové řízení netrvalo příliš dlouho.