Právní předpisy

Zde naleznete všechny zákony, vyhlášky a další právní normy související se zadáváním veřejných zakázek a koncesním řízením.

I. Zákon o veřejných zakázkách

Platné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinné k 1. 1. 2014
Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. ledna 2014 (pdf - 657 kB)

Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení od 1. 1. 2014 (pdf - 21 kB)

Novely k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů včetně zákona o veřejných zakázkách
Zákon č. 110/2007 Sb. (pdf - 177,45 KB)

Zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetí (včetně zákona o veřejných zakázkách)
Zákon č. 296/2007 Sb. (pdf - 593,96 KB)

Zákon č. 76/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
Zákon č. 76/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. (pdf - 927,35 KB)

Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 124/2008 Sb. (pdf - 282,31 KB)

Zákon č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č.110/2009 Sb. (účinný od 1. 7. 2009) (pdf - 257,69 KB)

Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
Zákon č. 41/2009 Sb. (účinný od 1. 1. 2010) (pdf - 321,80 KB)

Zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 417/2009 Sb. (pdf - 919,12 KB)

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
Zákon č. 227/2009 Sb. (pdf - 1,06 MB)

Zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 179/2010 Sb. (pdf - 565,46 KB)

Zákon č. 423/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 423/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (pdf - 1,22 MB)

Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu (pdf - 1,02 MB)

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
Zákon č. 73/2011 Sb. (pdf - 420,53 KB)

Zákon č. 258/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2011 Sb. (pdf - 572,87 KB)

Zákon č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 367/2011 Sb.

Zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Zákon č. 420/2011 Sb. (pdf - 389,81 KB)

Zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 1/2012 Sb. (pdf - 334,14 KB)

Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 55/2012 Sb.

Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon č. 167/2012 Sb.

Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Zákon č. 303/2013 Sb.

Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb.

Vyhlášky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

1/ Vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj

Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Vyhláška č. 230/2012 Sb.

Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
Vyhláška č. 231/2012 Sb.

Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
Vyhláška č. 232/2012 Sb.

Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
Vyhláška č. 133/2012 Sb. (pdf - 6,19 MB)

Vyhláška č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách
Vyhláška č. 162/2011 Sb. (pdf - 327,39 KB)

Vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody
Vyhláška č. 9/2011 Sb. (pdf - 2,48 MB)

Vyhláška č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání veřejných zakázek (zrušena vyhláškou č. 133/2012 Sb.)
Vyhláška č. 339/2010 Sb. (pdf - 4,97 MB)

Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách
Vyhláška č. 328/2006 Sb. (pdf - 361,02 KB)

2/ Související vyhlášky ostatních resortů

Vyhláška č. 172/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)
Vyhláška č. 172/2011 Sb. (pdf - 233,58 KB)

Vyhláška ministerstva obrany č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách
Vyhláška č. 274/2006 Sb. (pdf - 3,69 MB)

Vyhláška ministerstva financí č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek (účinnost od 27. 12. 2010)
Vyhláška č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko MF ČR (pdf - 30,11 KB)

Nařízení vlády k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb. (účinné od 1.1.2010)
Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb. (účinné od 1.1.2010) (pdf - 42,86 KB) Zdroj: Aspi verze 12, společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s.

Nařízení vlády č. 474/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit,a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb.,kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
Nařízení vlády č. 474/2009 Sb. (pdf - 3,90 MB)

Usnesení vlády k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

Usnesení vlády ze dne ze dne 24. srpna 2011 č. 630 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
Usnesení vlády č. 630/2011 (pdf - 18,70 KB)

Usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 563 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek ústředních orgánů státní správy.
Usnesení vlády č. 563/2011 (pdf - 35,33 KB)

Analýza možnosti závazku vlády a podřízených organizací realizovat centralizované zadávání na vybrané komodity výrobků a služeb
Analýza možnosti centralizovaného zadávání (pdf - 648,65 KB)

Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek
Minimální požadavky (pdf - 113,38 KB)

Usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 o Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, o Vzorovém provozním řádu elektronických tržišť, o Metodickém pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků
Usnesení vlády č. 451/2011 (pdf - 36,35 KB)

Příloha č. 1 - Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště:
Příloha č. 1 k usnesení č. 451/2011 (pdf - 256,63 KB)

Příloha č. 2 - Vzorový provozní řád elektronických tržišť:
Příloha č. 2 k usnesení č. 451/2011 (pdf - 209,01 KB)

Příloha č. 3 - Metodický pokyn k vybraným chybám v klasifikaci CPV schválené nařízením komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV
Příloha č. 3 k usnesení č. 451/2011 (pdf - 207,43 KB)

Příloha č. 4 - Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit
Příloha č. 4 k usnesení č. 451/2011 (pdf - 59,88 KB)

Usnesení vlády ze dne 18. května 2011 č. 381 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády č. 381/2011 (pdf - 25,27 KB)
Návrh novely schválený vládou (pdf - 953,80 KB)

Usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 465 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy
Usnesení vlády č. 465/2010 (pdf - 33,66 KB)
Pravidla uplatňování environmentálních požadavků (pdf - 30,45 KB)
Příloha č.1 - Metodika pro nákup nábytku (pdf - 77,44 KB)
Příloha č. 2 - Metodika pro nákup výpočetní techniky (pdf - 69,38 KB)

Usnesení vlády ze dne 19. dubna 2010 č. 279 o záměru budoucí úpravy zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády č. 279/2010 (pdf - 25,11 KB)
Záměr budoucí úpravy ZVZ (pdf - 48,73 KB)

Usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 481 o změně usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek
Usnesení vlády č. 481/2010 (pdf - 24,78 KB)

Usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158 o opatřeních při zadávání veřejných zakázek a při hodnocení nabídek
Usnesení vlády č.158/2010 (pdf - 28,65 KB)
Příloha k usnesení vlády č.158/2010 (pdf - 19,94 KB)

Usnesení vlády ze dne 11. července 2007 č. 763 o Metodice k používání některých všeobecných technických specifikací při zadávání veřejných zakázek na nákup osobních počítačů
Usnesení vlády č. 763/2007 (pdf - 23,66 KB)
Metodika (pdf - 185,28 KB)

Důvodová zpráva k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Vzhledem k tomu, že vládní návrh zákona o veřejných zakázkách byl v průběhu projednávání v Parlamentu ČR pozměněn několika pozměňovacími návrhy, původní důvodová zpráva přestala odpovídat aktuálnímu znění zákona. Zde dostupná aktualizovaná důvodová zpráva proto byla upravena a doplněna tak, aby odpovídala schválené podobě zákona č. 137/2006 Sb.
Důvodová zpráva k 137/2006 Sb. (pdf - 513,99 KB)

II. Koncesní zákon

AKTUÁLNÍ znění účinné od 15. 9. 2010

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění účinném od 15.9.2010 (pdf - 113,50 KB), zdroj: Sbírka zákonů; Aspi verze 12, společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s.
Úplné znění - Zákon č.139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (pdf - 128,67 KB) - úplné znění

Pro úplnost předkládáme úplné znění koncesního zákona účinné od 1. 7. 2010 resp. porovnání úplného znění účinného k 31. 12. 2009 a k 1. 1. 2010:

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) - úplné znění účinné od 1. 7. 2010
Úplné znění zákona č.139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (pdf - 110,43 KB)
Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) - porovnání úplného znění účinného k 31. 12. 2009 a k 1. 1. 2010
Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) - porovnání (pdf - 146,98 KB), zdroj: Sbírka zákonů; Aspi verze 12, společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 140/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona
Zákon č. 140/2006 Sb. (pdf - 1,10 MB)

Novely k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení:

Zákon č. 30/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Zákon č. 30/2008 Sb.kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (pdf - 2,76 MB)

Vyhlášky k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení:

Vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon
Vyhláška č. 217/2006 Sb. (pdf - 475,63 KB)

Vyhláška č. 238/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona.
Vyhláška č. 238/2006 Sb. (pdf - 334,86 KB)

Vyhláška ministerstva financí č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek (účinnost od 27. 12. 2010)
Vyhláška č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko MF ČR (pdf - 30,11 KB)

Nařízení vlády k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení:

Nařízení vlády č. 447/2011 Sb,, ze dne 14. prosince 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
Nařízení vlády č. 447/2011 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona

Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb. (účinné od 1.1.2010)
Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona (pdf - 24,44 KB) zdroj: Aspi verze 12, společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s.

III. Direktivy EU

Direktiva o koordinaci postupů při zadávání zakázek pro sektorové zadavatele (EN)

Direktiva o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek (EN)