Všeobecné obchodní podmínky

Preambule

1. Elektronická aplikace Softender je ve smyslu Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "Zákon") elektronickým nástrojem společnosti B2B Centrum a.s., která uvedený nástroj vlastní, vyvíjí a provozuje. Elektronický nástroj Softender je určený k evidenci, k zadávání veřejných zakázek zadávaných v režimu Zákona včetně plně elektronického zadávacího řízení. Uživateli elektronického nástroje Softender jsou na jedné straně veřejní zadavatelé (dále jen „Zadavatel“), kteří veřejné zakázky zadávají a současně i zájemci o realizaci těchto veřejných zakázek (dále jen „Dodavatel“), kteří spolu se Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje Softender komunikují. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") slouží jako veřejně deklarovaný právní rámec fungování systému elektronických zadávacích procesů a všichni uživatelé tohoto systému jsou povinní je dodržovat. Přihlášením (registrací) do systému se k dodržování VOP zavazují.

2. Certifikační orgánem ATS Relsie, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci vydáním dvou certifikátů (úplný rozsah) k funkcionalitám elektronické nástroje Softender a k prostředí, ve kterém je provozován v souladu s Vyhláškou vlády ČR č. 9/2011 Sb. ověřilo a potvrdilo shodu elektronického nástroje Softender s technickými a bezpečnostními požadavky vyplývajícími ze Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a ze souvisejících vyhlášek.

3. Zadavatelem v systému může být kterýkoliv subjekt definovaný v §2 a §3 Zákona.

4. Dodavatelem v systému může být každý subjekt, který splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 Zákona.

5. Zadavatel i Dodavatel zplnomocňují odesláním své registrace Provozovatele k uplatnění, uložení a použití jeho údajů, jakož i k zveřejnění jména jeho organizace v rámci e-tržiště a systému. Přístup do systému je podmíněn zadáním uživatelského jména a hesla nebo použitím certifikátu.

6. Uživatelé Zadavatelů i Dodavatelů se identifikují v systému svým uživatelským jménem a heslem, případně certifikátem. Postarají se vhodnými opatřeními o důvěrnost těchto informací, tak aby se nemohl nikdo jiný jejich použitím přihlásit do systému. Uživatelské jméno a heslo poskytne Provozovatel zaregistrovaným osobám po prověření údajů poskytnutých zájemcem při registraci. Nárok na přístup nelze vymoci bez souhlasu Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo při uvedení nepravdivých údajů nebo při zneužití přístup odebrat. Účast v systému může být zrušena i ze strany Zadavatele či Dodavatele. Všechny údaje o Zadavatelích a Dodavatelích budou uloženy pouze na datových médiích v držení Provozovatele systému a použity výlučně k účelu fungování systému, jakož i pro provoz systému.

7. Zadavatel i Dodavatel se zavazují dodržovat licenční podmínky zveřejněné Provozovatelem na webové adrese e-tržiště Softender. Tento závazek je stvrzen prvním přihlášením do systému. Jeho používáním projevuje uživatel výslovný souhlas s těmito licenčními podmínkami.

Práva a povinnosti Zadavatele

8. Definice práv a povinností Zadavatele při používání systému jsou uvedeny ve smlouvě uzavírané mezi ním a Provozovatelem.

9. Zadavatel je povinen dodržovat při využívání systému licenční smlouvu a veškerá autorská práva související s informacemi poskytovanými Provozovatelem prostřednictvím e-tržiště Softender.

10. Odběratel bere na vědomí, že je zodpovědný za veškeré informace jím zveřejněné prostřednictvím systému na e-tržišti Softender.

Práva a povinnosti dodavatele

11. Dodavatel se zavazuje, že bude používat systém a e-tržiště Softender v souladu s jeho účelem a nebude vyvíjet žádnou aktivitu, která by byla v rozporu se Zákonem nebo obecně platnými právními předpisy.

12. Dodavatel je povinen dodržovat při využívání systému licenční smlouvu a veškerá autorská práva související s informacemi poskytovanými Provozovatelem prostřednictvím e-tržiště Softender.

13. Dodavatel bere na vědomí, že je zodpovědný za veškeré informace jím zveřejněné prostřednictvím systému na e-tržišti Softender.

14. Veškeré informace získané prostřednictvím systému týkající se provozu systému jsou považovány za důvěrné. Dodavatel je nebude poskytovat třetí straně.

15. Registrace Dodavatele do e-tržiště Softender a používání systému je zdarma. Zařazení Dodavatele do seznamu dodavatelů a využívání dalších služeb nabízených na e-tržišti Softender je zpoplatněno. Tyto služby jsou poskytovány po zaplacení příslušné ceny za předplacené období.

16. Nedodržení nebo porušení těchto VOP opravňuje Provozovatele k okamžitému vyřazení Dodavatele ze systému a zastavení poskytování předplacených služeb.