Licenční podmínky

Preambule

1. Tato licenční smlouva je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek, které upravují provoz elektronického tržiště Softender a aplikace Softender. Těmito licenčními podmínkami se řídí veškeré používání software, uživatelské dokumentace, metodických a organizačních postupů souvisejících s e-tržištěm Softender a aplikací Softender (dále jen „ produkt“), jehož autorem je společnost B2B Centrum a.s. (dále jen „autor“).

2. V souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků (obchodního zákoníku), s přihlédnutím k ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) se každý uživatel produktu zavazuje dodržovat podmínky této licenční smlouvy.

3. Uživatelem se rozumí každá fyzická osoba nebo právnická osoba, jejíž zástupce získal přístupové kódy do aplikace Softender.

Poskytnutí licence

4. Akceptací licenčních podmínek získává uživatel osobní, nepřevoditelné a nevýhradní a za podmínky dodržení licenčních podmínek časově neomezené oprávnění užívat produkt pro svou vlastní vnitřní potřebu.

5. Licenci dle čl. 4 této licenční smlouvy nabývá uživatel okamžikem převzetí přístupových kódů do aplikace. Jejich používáním projevuje uživatel výslovný souhlas s těmito licenčními podmínkami.

Práva a povinnosti uživatele

6. Uživatel se zavazuje, že nebude užívat produktu poskytnuté mu autorem dle této licenční smlouvy jinak, než jak je stanoveno v této smlouvě, a to ani pro svou vlastní potřebu a že tedy nebude zejména:

 • Užívat produkt, či jeho komponentu k jinému účelu, než k činnostem souvisejícím se zadáváním veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách;
 • užívat produkt či jeho komponentu tak, aby z nich měla prospěch třetí osoba, zejména užívat je pro zpracování dat pro jakoukoli třetí osobu a/nebo v rámci poskytování služeb, ať úplatně nebo bezúplatně, nestanoví-li tato smlouva jinak;
 • užívat produkt či jeho komponentu za účelem umožnění sdílení času třetí osobou, dálkového vstupu prací nebo jiných služeb pro jakoukoli třetí osobu, a to jak za úplatu tak i bezplatně;
 • jakkoli a jakýmikoli prostředky a způsoby pořizovat nebo nechat si pořizovat rozmnoženiny produktu nebo jeho komponenty;
 • prodávat rozmnoženiny produktu, či jeho komponent;
 • vytvářet další instalace produktu či jeho komponent bez vědomí autora;
 • jakýmkoli způsobem bez svolení autora produkt nebo jeho komponentu, upravovat, či , jinak měnit, nebo uspořádat, zejména tak, aby byly vytvořeny nové charakteristiky nebo odvozený či zcela nový počítačový program; totéž platí pro název produktu, označení autorů a provozovatele, pro spojení produktu s jiným autorským dílem, jakož i pro zařazení do díla souborného. Dodavatel si vyhrazuje svolení i k jakýmkoli dalším úpravám či jiným změnám produktu nebo jeho názvu ve smyslu § 51 autorského zákona
 • dekompilovat produkt nebo z něj zpětně odvozovat, a to jako celek nebo část nad rozsah dovolený zákonem; uživatel se zavazuje neprodleně Dodavatele písemně, úplně a na své náklady informovat o jakémkoli výsledku dekompilace, pokud by k ní došlo v rozsahu stanoveném zákonem; tato informace se považuje za důvěrnou informaci dle této smlouvy;
 • jakkoliv produkt, nebo jeho komponentu, zpracovávat, tedy i přepisovat, bez ohledu na to, zda přímo nebo nepřímo, nebo překládat do jiných jazyků, byť jen částečně;
 • jakkoliv prezentovat, rozšiřovat či jinak zpřístupňovat nebo obchodně využívat produkt, nebo jeho komponentu, bez ohledu na to, zda bezúplatně nebo za úplatu, s výjimkou jejich prezentace, rozšiřování a obchodního využití dle této smlouvy, tedy výhradně za účelem užití pro vlastní vnitřní potřebu;
 • užívat produkt, nebo jeho komponentu, v jakékoliv formě za účelem vývoje, výroby vlastního počítačového programu nebo obchodování s podobným, rovnocenným nebo zaměnitelným autorským dílem;
 • jakýmkoli způsobem dát produkt, nebo jeho komponentu, k dispozici třetí osobě, zejména je půjčit, pronajmout nebo poskytnout oprávnění k jejich užití jiným způsobem jakékoli třetí osobě;
 • odstraňovat nebo upravovat čísla licence produktu, či jakékoli jiné údaje obsažené v produktu; to vše s výjimkou a v rozsahu činností, které jsou výslovně povoleny kogentními ustanoveními autorského zákona a jež mají přednost před těmito omezeními.

7. Uživatel se zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy, ani po jejím skončení neučiní žádné opatření, aby získal jakákoli z práv vztahující se k produktu, nebo jeho komponentě nad rámec této smlouvy.